(pdf) Vedic Vimana Science – The Vimanika Shastra English translation by G.R. Josyer [1973]

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •